Algemene voorwaarden

Handelsnaam RelatieHerstelAcademie

Website relatieherstelacademie.nl

Email samen@relatie-herstel.nl

KvK 08206325

Welkom bij RelatieHerstelAcademie een onderdeel van Relatie-Herstel.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn belangrijk en regelen de relatie tussen jezelf en RelatieHerstelAcademie en hebben als zodanig invloed op je wettelijke rechten en plichten. Dus neem alstublieft een moment om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Gebruikersovereenkomst

RelatieHerstelAcademie (hierna “RHA” of “wij”) biedt een digitale service waarmee je (hierna en afwisselend “je” of de “Gebruiker”) programma’s kunt volgen op je desktop, tablet of mobiele telefoon.

Door middel van het aanmaken van een account, een Gratis account, sluit je een bindende overeenkomst met RelatieHerstelAcademie en ga je ermee akkoord en aanvaardt je je te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Je erkent en stemt ermee in dat RHA je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het Privacy Beleid van RHA.

Deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid van RHA en eventuele aanvullende voorwaarden van RHA worden hierna gezamenlijk de “Voorwaarden” genoemd. De geldende versie van de Voorwaarden kan te allen tijde worden gevonden op de RHA-website.

Persoonsgegevens

1.1 – Om in aanmerking te komen voor het aangaan van de Voorwaarden, een product aan te schaffen of het opzetten van een account bij RHA, moet je: a) minimaal achttien (18) jaar oud zijn en/of de (wettelijke) bevoegdheid hebben om deze overeenkomst bij wet aan te gaan in het land waar de service aan je ter beschikking wordt gesteld. b) ermee instemmen om gebonden te zijn aan de Voorwaarden.

1.2 – Je moet RHA ook voorzien van correcte informatie over je wanneer je een account bij ons registreert en correcte contactgegevens en een geldige betaalmethode opgeven. Het is een vereiste voor je toegang tot en gebruik van de service om akkoord te gaan met de voorwaarden en om dergelijke informatie te verstrekken. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag je de service of de functies ervan niet gebruiken en evenmin de inhoud gebruiken die in de service wordt aangeboden.

Service

2.1 – RHA biedt een digitale service waarmee je als klant programma’s kunt volgen via desktop, tablet of je mobiele telefoon.

2.2 – Om gebruik te kunnen maken van de service, moet je een op internet aangesloten apparaat gebruiken dat compatibel is met de technische vereisten van RHA. RHA zal haar best doen om je, via e-mail, op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die je technische mogelijkheden om de service te gebruiken kunnen beperken.

Gratis

4.1 – je kennismaking kan beginnen met een gratis ebook van de service. Het gratis ebook is bedoeld als manier om gebruikers eenmalig gratis te laten kennismaken met het programma .

4.2. – Wanneer je je aanmeldt voor een gratis ebook wordt dit niet automatisch omgezet in een betaalde account. je krijgt wel een aanbieding om het programma aan te schaffen.

4.3 – Het is de bedoeling van RHA om je het gratis ebook één keer aan te bieden. Een gebruiker die al eerder een gratis ebook heeft geactiveerd kan worden geblokkeerd voor het gebruik van meer gratis diensten. Of iemand in aanmerking komt voor een gratis dienst wordt naar eigen goeddunken bepaald door RHA, en RHA mag de mogelijkheid van een gratis dienst beperken om misbruik van gratis diensten en/of inbreuk op de voorwaarden te voorkomen. 

Prijzen en Betalingen

5.1 – RHA werkt samen met externe aanbieders van betaaldiensten via welke al je betalingen worden overgemaakt.

5.2 – Voor aanvang van het product dien je de overeengekomen prijs over te maken aan RHA.

5.3 – Prijzen worden weergegeven op de website van RHA. Alle prijzen zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Betaling geschiedt via creditcard/betaalkaart of andere betaalwijze.

5.4 – Prijzen kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte betaalwijze. Als er verschillende prijzen van toepassing zijn, communiceert RHA dit op de website van RHA in verband met de algemene prijsinformatie. Verder zijn prijzen exclusief eventuele kosten of tarieven voor datacommunicatie die de internet- of telecomprovider in rekening mag brengen uit hoofde van het contract tussen jou en de betreffende provider.

5.5 – Je schiet toerekenbaar te kort als je niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum. 

5.6 – Als je in gebreke blijft met betalen behoudt RHA zich het recht voor om je toegang tot de service te beëindigen. 

Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 – Het auteursrecht van de service is ons eigendom of het eigendom van onze licentiegevers of licentienemers en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, handelsimago’s en andere intellectuele-eigendomsrechten in de service of in de Inhoud die voor je beschikbaar is binnen de service zijn het eigendom van ons of onze licentiegevers of licentienemers of gelieerde ondernemingen.

Tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming hiervoor geven mag geen enkel element van de service of de bijbehorende Inhoud worden gebruikt of geëxploiteerd op enige andere wijze dan als onderdeel van de service die aan je onder deze Voorwaarden wordt geleverd.

Ook al bent je de eigenaar van de fysieke dragers waarop elementen van de service aan je worden geleverd, wij behouden de volledige en algehele eigendom van de service en alle daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten. We dragen geen rechten of eigendom van enig deel van de service noch rechten of eigendom van een deel van de Inhoud die beschikbaar wordt gesteld binnen de service aan je over.

Niets dat wordt geleverd onder een merk dat eigendom is van of in licentie is gegeven door RHA mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van, impliciet of anderszins, een licentie of recht van gebruik van een handelsmerk dat voor je zichtbaar is op of binnen de service.

Rechten en verantwoordelijkheden van RHA

7.1 – Als onderdeel van de levering van de service mag RHA contact met de gebruiker opnemen per email en de telefoon.

7.2 – Alle communicatie tussen RHA en de gebruiker zal in overeenstemming zijn met het Privacy Beleid van RHA.

7.3 – De service is de gehele dag beschikbaar zeven (7) dagen per week. RHA biedt echter geen garantie dat de service altijd vrij van fouten of storingen zal zijn. Als zich fouten of storingen voordoen die van invloed zijn op de service zal RHA in de gelegenheid worden gesteld om deze te verhelpen zonder dat hierbij sprake is van contractbreuk, ofwel inbreuk op deze Voorwaarden. RHA heeft ook het recht om, binnen de grenzen van het redelijke, de service te sluiten, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van upgrades en onderhoud. 

Rechten en verantwoordelijkheden van de gebruiker

8.1 – Tenzij anders volgt uit toepasselijke aanvullende voorwaarden, mag de gebruiker uitsluitend voor privé- en niet-commercieel gebruik, meditaties beluisteren en de Inhoud van de service gebruiken. Particulieren en professionele gebruikers van de service kunnen bijvoorbeeld het programma niet voor een publiek of op een openbare plek afspelen. je account (inclusief maar niet beperkt tot inloggegevens) is persoonlijk en mag niet worden gedeeld met anderen. 

Partner therapeuten

9.1 – Officiële partner therapeuten hebben de gelegenheid om in hun werksituatie het programma af te spelen. Echter het overnemen, opschrijven, zelf opnemen van onze teksten wordt zonder onze schriftelijke toestemming gezien als copyrightschending en hiervoor zullen de benodigde vervolgstappen worden genomen. je account zal in zo een geval direct op non-actief worden gezet. Ook hier geldt je account (inclusief maar niet beperkt tot inloggegevens) is persoonlijk en mag niet worden gedeeld met anderen.

9.2 – De Gebruiker zal de technische beperkingen die zijn ingesteld om te voorkomen dat de Inhoud van de service wordt gekopieerd niet omzeilen of proberen te omzeilen en zal geen audio’s, pdf, e-books of andere Inhoud van de service geheel of gedeeltelijk kopiëren.

9.3 – Je erkent en stemt ermee in dat je toegang tot en gebruik van de service in overeenstemming zullen zijn met de voorwaarden. je erkent en stemt hiermee ook in voor iedereen die je toegang verleent tot de service via je account. Toegang tot een andere gebruiker kan alleen door je worden verleend in overeenstemming met de Voorwaarden.

9.4 – Je bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie die bij registratie wordt opgegeven juist is en dat alle persoonsgegevens die aan RHA worden verstrekt, inclusief het e-mailadres van de Gebruiker, juist zijn. je bent verantwoordelijk voor het op de hoogte te stellen van RHA van elke wijziging in de opgegeven gegevens, met name van je e- mailadres. Elke e-mail die RHA naar je e-mailadres stuurt, wordt geacht door je te zijn ontvangen binnen twee (2) dagen na verzending van de e-mail.

9.5 – Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je account, zodat voorkomen kan worden dat iemand anders daarmee toegang tot de service krijgt en je verbindt zich ertoe je wachtwoord en andere gepersonaliseerde details die aan het account van je zijn gekoppeld geheim te houden zolang je geabonneerd bent op de service.

9.6 – In het geval dat de service, of delen daarvan, onjuist of foutief zijn, wordt je verzocht contact op te nemen met RHA via e-mail, vanaf het e-mailadres dat voor je account is geregistreerd of op andere wijze om ons te informeren of om een klacht in te dienen.

Contractspartij

10.1 – De service wordt aan je aangeboden en ter beschikking gesteld onder de Voorwaarden van RHA, opgericht in Nederland met KvK-nummer 08206325 en bedrijfsadres van Sterappel 37, 3772 HV Barneveld. Neem contact op met ons of onze klantenservice door een e-mail te sturen naar samen@relatie-herstel.nl