Privacy Beleid

Privacy Beleid

De website “relatieherstelacademie.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden ter beschikking gesteld door Relatie-Herstel, statutair gevestigd te Barneveld en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord Brabant onder nummer KvK 08206325. Met betrekking tot de bescherming van je privacy geldt het navolgende beleid.

Relatie-Herstel garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, legt de relatieherstelacademie gegevens vast (je voor- en achternaam, je emailadres en soms je telefoonnummer). Relatie-Herstel gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Relatie-Herstel van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Relatie-Herstel rekening te houden met je voorkeuren.

Ga je een live overeenkomst aan met een therapeut van Relatie-Herstel dan brengt dit met zich mee dat de therapeut t.a.v. persoonsgegevens in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als de therapeut deze nodig heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze respecteert.

Beroepsgeheim

Als Relatie-Herstel willen wij niet alleen jouw privacy beschermen omdat het een wettelijke verplichting is, maar ook om de vertrouwensrelatie te borgen. Als er geen vertrouwen is, betekent dit doorgaans het einde van een goede en effectieve hulpverleningsrelatie. Relatie-Herstel is gehouden aan de ethische code van de NVAGT (http://www.nvagt-gestalt.org/afbeeldingen/2017-03-25_Ethische_code_NVAGT.pdf). Daarnaast hanteert Relatie-Herstel aanpalend de WGBO-richtlijnen. Er geldt een tuchtrechtelijk toetsingskader. Er geldt geheimhoudingsplicht voor alles wat de therapeut in zijn functie van jou te weten komt. In principe mag de therapeut daarvoor alleen met toestemming van jou aan anderen informatie vertrekken.

Waarvoor verwerkt de relatieherstelacademie persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de therapeut verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor een goede uitvoering van de psychotherapeutische behandeling
 • Aanmelding
 • Opstellen van behandelovereenkomst en behandelplan
 • (Voortgangs)rapportage
 • Facturering, betalingsinformatie
 • Het maken van een systeemtaxatie (genogram / ecogram) op een flap-over
 • Om de website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
 • Inhoud van een email
 • Gebruik van de online academie
 • Op de hoogte houden van (potentiële) klanten over (nieuwe) diensten en producten

Therapeuten zijn verplicht om een patiëntendossier van jou, zijnde cliënt, aan te leggen vanwege het waarborgen van continuïteit van zorg, het afleggen van verantwoording en het mogelijk maken van toetsing. Alleen noodzakelijk informatie wordt opgeslagen. Het maken van persoonlijke ‘werkaantekeningen’ in het dossier is alleen mogelijk zolang het geheugensteuntjes betreft. Deze mogen geen essentiële informatie bevatten die relevant zijn voor de therapie, zoals gespreksnotities, (aanpassingen op) het hulpverleningsplan etc.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de therapeut de volgende persoonsgegevens van jou en je (gezins)systeem vragen:

Gegevens

Naam/ voorletters/ tussenvoegsel/ Adres/ Postcode/ Plaats/ Provincie/ Land/ Woonplaats/ Telefoonnummer/ Emailadres/ Geslacht/ Geboortedatum/ Geboorteplaats/ Burgerlijke staat/BSN-nummer.

Binnen de behandeling kunnen ook bijzondere persoonsgegevens, mits relevant, worden nagevraagd, zoals etnische afkomst/ politieke en religieuze opvattingen/ gegevens over gezondheid/ seksuele geaardheid/ strafrechtelijke gegevens.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren je gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt je dat wij je gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kun je een e-mail naar samen@relatie-herstel.nl sturen. Relatie-Herstel voldoet binnen 7 werkdagen aan je verzoek.

Privacybeleid andere websites

Op relatieherstelacademie.nl zijn enkele linken opgenomen naar andere websites van bijvoorbeeld partners. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je eigen internet browser (bijvoorbeeld Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge) de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

ROM

De therapeut kan gebruik maken van Routine Outcome Monitoring (ROM) van www.myoutcomes.com om de behandelresultaten te meten (evidence-based). Therapieresultaat wordt uitgedrukt in de ORS-score, behandeltevredenheid in de SRS-score. Gegevens zijn geanonimiseerd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan de therapeut geeft, kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Therapeut geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Relatie-Herstel uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Therapeut bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn van de persoonsregistratie (het papieren en digitale cliëntendossier) is in beginsel 15 jaar vanaf het moment dat de cliënt de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dit te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd, of zo veel langer dan redelijkerwijs uit de zorg voortvloeit.

Beveiliging

Therapeut heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Relatie-Herstel de volgende maatregelen genomen:

 • Geabonneerd op Norton Antivirus
 • Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
 • Er wordt gebruik gemaakt van tweestapsverificatie voor Dropbox, Facebook, LinkedIn en WhatsApp. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe, waardoor hackers niet genoeg hebben aan gebruikersnaam en wachtwoord. De toegangscode om in te loggen wordt verzonden naar een vertrouwd apparaat, i.c. iPhone.
 • Automatisch updaten software en besturingssysteem
 • Website SSL-certificaat
 • Afgesloten dossierkast
 • Bij supervisie en intervisie worden je persoonsgegevens geanonimiseerd.
 • E-mail: Bij het beantwoorden van e-mails wordt nauwkeurigheid betracht. De informatie die therapeut van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal ook zo behandeld worden.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke therapeut van je heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door therapeut of door een van diens verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door therapeut te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. De therapeut kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat hij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Je krijgt desgevraagd inzage in het dossier. Tegen vergoeding kun je een samenvattend afschrift krijgen. Het dossier is bedoeld voor de hulpverlening en mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen (jij, zijnde cliënt, therapeut en eventuele derden) voor een ander doel (buiten de hulpverleningsrelatie) gebruikt worden.

Er wordt door therapeut een geheimhoudingsverklaring opgesteld en door alle bij de therapie betrokkenen, ondertekend.

Kinderen van gescheiden ouders:

Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de privacy van kinderen en hun gescheiden ouders en over de mate waarin ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Therapeut handelt naar deze richtlijnen en afspraken in de wetgeving. Het belang van het kind staat altijd voorop.

Tot de leeftijd van 18 jaar hebben de ouders voor de wet het gezag over hun kind. In het jeugdrecht is het een goede gewoonte om het oordeel van een kind vanaf 12 jaar in belangrijke mate te laten meewegen.

Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over hun kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over de behandeling en inzage in rapportage en het dossier conform de bepalingen in het Privacyreglement.

Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet (BW, artikel 337B, boek1) stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is, kan de therapeut deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag. Relatie-Herstel zal dit altijd doen met medeweten van de ouder die het gezag heeft.

In hoeverre een ouder betrokken wordt in onderzoek of behandeling van het kind is naar beoordeling van de therapeut. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen en uitgaan van inhoudelijke argumenten.

Cookiebeleid!

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op de harde schijf van je computer. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie bij wat je eerder gedaan hebt op deze website, zodat je dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen. Dat is met name handig bij het inloggen in het platform.

Op elk gewenst moment kun je jouw keuze omtrent cookies wijzigen in de footer van de website.

Waarom gebruiken wij cookies?

 • Om de website beter te laten functioneren.
 • Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
 • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Permanente cookies

Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat je bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die je hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart je tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt je verwijderen via de instellingen van je browser. Deze cookies in het platform worden automatisch na 30 dagen verwijderd van onze server.

Sessie cookies

Sessie cookies zetten we in tijdens je bezoek en worden automatisch verwijderd zodra je de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen je tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af. Zodoende zien we ook als je een tijd niet ingelogd hebt in het platform en sturen we je mogelijk vriendelijke reminders.

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van je handelingen op de website.

Social media cookies

Op onze website vind je buttons waarmee je onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met je gegevens doen.

Facebook pixel

Op onze website vind je ook een Facebook pixel. Deze hebben we geïnstalleerd om meer mensen te kunnen bereiken met deze mooie dienst, om een betere gebruikerservaring te bieden, te zien welke soort bezoekers onze dienst gebruiken en om hun soms relevantere advertenties te laten zien.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Meer informatie over cookies vind je op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met de therapeut van Relatie-herstel. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden verholpen, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

De therapeut is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met therapeut wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

RELATIE-HERSTEL.NL

Koolhovenstraat 2

3772 MT Barneveld

samen@relatie-herstel.nl

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar samen@relatie-herstel.nl. Ook als je vragen hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen, kunt je dit e-mailadres gebruiken. We zijn je graag van dienst.

Privacybeleid wijzigen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Dit privacy beleid wordt van kracht vanaf 01-02-2019.